Integritetspolicy

1. dataskydd i korthet

Allmänna anteckningar

Följande meddelanden ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter genom vilka du kan identifieras personligen. För detaljerad information om dataskydd hänvisar vi till vår dataskyddsdeklaration som finns nedanför denna text.

Insamling av uppgifter på denna webbplats

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar deras kontaktuppgifter i avsnittet "Information om det ansvariga organet" i denna dataskyddsförklaring.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in genom att du lämnar dem till oss. Det kan till exempel vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär. .

Andra uppgifter samlas in automatiskt eller med ditt samtycke av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Detta är huvudsakligen tekniska uppgifter (t.ex. , webbläsare, operativsystem eller tid för sidvisning). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på webbplatsen.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen är felfri. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst få kostnadsfri information om ursprunget, mottagaren och syftet med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära att dessa uppgifter korrigeras eller raderas. Om du har gett ditt samtycke till databehandling kan du när som helst återkalla detta samtycke för framtiden. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter. Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Du kan när som helst kontakta oss om detta och andra frågor om dataskydd.

Analysverktyg och verktyg från tredje part

När du besöker denna webbplats kan ditt surfbeteende analyseras statistiskt. Detta görs främst med så kallade analysprogram.

Detaljerad information om dessa analysprogram finns i följande dataskyddsförklaring.

2. värdskap

Innehållet på vår webbplats finns hos följande leverantör:

All-Inkl

Leverantören är ALL-INKL.COM - Neue Medien Münnich, Inh. René Münnich, Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf (nedan kallad All-Inkl). Mer information finns i All-Inkls sekretesspolicy: https://all-inkl.com/datenschutzinformationen/.

Användningen av All-Inkl grundar sig på artikel 6.6. 1 liter. f GDPR. Vi har ett legitimt intresse av att se till att vår webbplats presenteras så tillförlitligt som möjligt. Om ett motsvarande samtycke har begärts, sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.6.1. 1 liter. a DSGVO och § 25.2. 1 TTDSG, i den mån samtycket omfattar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens terminalutrustning (t.ex. t.ex. fingeravtryck från enheten) i den mening som avses i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Behandling av jobb

Vi har ingått ett avtal om orderbehandling (AVV) för användning av ovannämnda tjänst. Detta är ett avtal som krävs enligt dataskyddslagstiftningen och som säkerställer att det endast behandlar personuppgifter från våra webbplatsbesökare i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med DSGVO.

3 Allmänna anmärkningar och obligatorisk information

Uppgiftsskydd

Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsdeklaration.

När du använder den här webbplatsen samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter med vilka du kan identifieras personligen. Denna sekretesspolicy förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Det förklaras också hur och i vilket syfte detta görs.

Vi vill påpeka att dataöverföring på Internet (t.ex. när man kommunicerar via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Det är inte möjligt att fullständigt skydda uppgifterna mot tredje parts åtkomst.

Anmärkning om det ansvariga organet

Den personuppgiftsansvarige för denna webbplats är:

Camppass Offroad GmbH
Rastenfeld 217
3532 Rastenfeld

Telefon: 0043 676 598 5555
E-post: info@camppass.at

Den personuppgiftsansvarige är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser osv.).

Lagringsperiod

Om inte en mer specifik lagringsperiod anges i denna sekretesspolicy kommer dina personuppgifter att stanna hos oss tills syftet med behandlingen av uppgifterna inte längre är tillämpligt. Om du gör en motiverad begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till databehandling kommer dina uppgifter att raderas om vi inte har andra lagliga skäl att lagra dina personuppgifter (t.ex. t.ex. lagringsperioder enligt skatte- eller handelslagstiftningen); i det sistnämnda fallet kommer uppgifterna att raderas efter att dessa skäl har upphört att gälla.

Allmän information om den rättsliga grunden för databehandling på denna webbplats

Om du har gett ditt samtycke till databehandling behandlar vi dina personuppgifter på grundval av artikel 6.6.1 i den europeiska lagstiftningen. 1 liter. a DSGVO eller artikel 9.9.1 i förordning (EG) nr 1493/1999. 2 lit. a DSGVO, i den mån särskilda kategorier av uppgifter i enlighet med artikel 9.9.1 i DSGVO. 1 DSGVO behandlas. Om det finns ett uttryckligt samtycke till överföring av personuppgifter till tredje land, sker behandlingen av uppgifterna också på grundval av artikel 49.1 i den europeiska lagstiftningen om personuppgifter. 1 liter. en GDPR. Om du har samtyckt till lagring av cookies eller till åtkomst till information i din terminal (t.ex. t.ex. via fingeravtryck på enheten), utförs databehandlingen också på grundval av § 25 (2) i den tyska dataskyddslagen. 1 TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst. Om dina uppgifter behövs för att fullgöra ett avtal eller för att genomföra åtgärder före avtalstillfället behandlar vi dina uppgifter på grundval av artikel 6.6.1. 1 liter. b GDPR. Dessutom behandlar vi dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse på grundval av artikel 6.1 i den europeiska lagstiftningen. 1 liter. c GDPR. Databehandlingen kan också utföras på grundval av vårt legitima intresse i enlighet med artikel 6.6.1 i den europeiska lagstiftningen. 1 liter. f DSGVO ska äga rum. Information om den relevanta rättsliga grunden i varje enskilt fall finns i följande punkter i denna dataskyddsförklaring.

Anmärkning om överföring av uppgifter till USA och andra tredje länder

Vi använder bland annat verktyg från företag i USA eller andra tredjeländer som inte är säkra enligt dataskyddslagstiftningen. När dessa verktyg är aktiva kan dina personuppgifter överföras till och behandlas i dessa tredjeländer. Vi vill påpeka att ingen nivå av uppgiftsskydd som är jämförbar med den i EU kan garanteras i dessa länder. Amerikanska företag är till exempel skyldiga att överlämna personuppgifter till säkerhetsmyndigheter utan att du som registrerad kan vidta rättsliga åtgärder mot detta. Det kan därför inte uteslutas att amerikanska myndigheter (t.ex. , t.ex. underrättelsetjänster) behandlar, utvärderar och permanent lagrar dina uppgifter på amerikanska servrar i övervakningssyfte. Vi har inget inflytande över dessa behandlingsaktiviteter.

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingar är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du redan har gett. Lagligheten av den databehandling som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Rätt att invända mot insamling av uppgifter i specifika fall och mot direktmarknadsföring (artikel 21 i GDPR).

OM DATABEHANDLINGEN GRUNDAR SIG PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F DSGVO HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER AV SKÄL SOM BEROR PÅ DIN SÄRSKILDA SITUATION; DETTA GÄLLER ÄVEN PROFILERING SOM GRUNDAR SIG PÅ DESSA BESTÄMMELSER. DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLINGEN FINNS I DENNA DATASKYDDSFÖRKLARING. OM DU INVÄNDER KOMMER VI INTE LÄNGRE ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER SÅVIDA VI INTE KAN PÅVISA TVINGANDE LEGITIMA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER, ELLER OM BEHANDLINGEN SKER FÖR ATT FASTSTÄLLA, UTÖVA ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK (INVÄNDNING ENLIGT ARTIKEL 21.1 DSGVO).

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS FÖR DIREKTMARKNADSFÖRING HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER OM DIG FÖR SÅDAN MARKNADSFÖRING; DETTA GÄLLER ÄVEN PROFILERING I DEN MÅN DEN ÄR KOPPLAD TILL SÅDAN DIREKTMARKNADSFÖRING. OM DU GÖR INVÄNDNINGAR KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER INTE LÄNGRE ATT ANVÄNDAS FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING (INVÄNDNING I ENLIGHET MED ARTIKEL 21.2 I DEN TYSKA DATASKYDDSLAGEN).

Rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten

Vid överträdelser av dataskyddsförordningen ska de registrerade ha rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sin vanliga vistelseort, sin arbetsplats eller den plats där den påstådda överträdelsen skett. Rätten att överklaga påverkar inte tillämpningen av andra administrativa eller rättsliga åtgärder.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal överlämnade till dig eller till en tredje part i ett gemensamt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan registeransvarig kommer detta endast att ske i den mån det är tekniskt möjligt.

Information, radering och korrigering

Inom ramen för tillämpliga rättsliga bestämmelser har du rätt att när som helst få kostnadsfri information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen samt, i förekommande fall, rätt till rättelse eller radering av dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss om detta och andra frågor som du kan ha om personuppgifter.

Rätt att begränsa behandlingen

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du kan när som helst kontakta oss i detta syfte. Rätten att begränsa behandlingen finns i följande fall:

 • Om du ifrågasätter att dina personuppgifter som vi har om dig är korrekta behöver vi vanligtvis tid för att kontrollera dem. Under den tid som översynen pågår har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
 • Om behandlingen av dina personuppgifter skedde/ska ske på ett olagligt sätt kan du begära att behandlingen av uppgifterna begränsas i stället för att raderas.
 • Om vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller driva igenom rättsliga anspråk, har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i stället för att raderas.
 • Om du vill göra en invändning i enlighet med artikel 21.2. 1 DSGVO måste en balans uppnås mellan dina och våra intressen. Så länge det inte har fastställts vems intressen som väger tyngst har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter - förutom att de lagras - endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för att skydda Europeiska unionens eller en medlemsstats viktiga allmänna intressen.

SSL- eller TLS-kryptering

Den här webbplatsen använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, t.ex. beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att adressraden i webbläsaren ändras från "http://" till "https://" och genom låssymbolen i webbläsarens rad.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan uppgifterna du överför till oss inte läsas av tredje part.

4. insamling av uppgifter på denna webbplats

Cookies

Våra webbsidor använder så kallade "cookies". Cookies är små datapaket och orsakar inga skador på din slutenhet. De lagras antingen tillfälligt under en session (sessionscookies) eller permanent (permanenta cookies) på din terminal. Sessionscookies raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Permanenta cookies lagras på din terminal tills du själv raderar dem eller tills de raderas automatiskt av din webbläsare.

Cookies kan komma från oss (förstapartscookies) eller från tredjepartsföretag (så kallade tredjepartscookies). Cookies från tredje part gör det möjligt att integrera vissa tjänster från tredjepartsföretag på webbplatser (t.ex. t.ex. cookies för att hantera betaltjänster).

Cookies har olika funktioner.  Många cookies är tekniskt nödvändiga, eftersom vissa funktioner på webbplatsen inte skulle fungera utan dem (t.ex. varukorgsfunktionen eller visning av videor). Andra cookies kan användas för att utvärdera användarnas beteende eller i reklamsyfte.

Cookies som är nödvändiga för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen, för att tillhandahålla vissa funktioner som du har begärt (t.ex. t.ex. för kundvagnsfunktionen) eller för att optimera webbplatsen (t.ex. t.ex. cookies för att mäta webbpubliken) (nödvändiga cookies) lagras på grundval av artikel 6.2.1 i EU-lagstiftningen. 1 liter. f DSGVO, såvida inte en annan rättslig grund anges. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att lagra nödvändiga cookies för att tillhandahålla sina tjänster på ett tekniskt felfri och optimerat sätt. Om samtycke till lagring av cookies och jämförbara igenkänningstekniker har begärts, sker behandlingen uteslutande på grundval av detta samtycke (artikel 6.1.a i DSGVO och § 25.1 i TTDSG); samtycket kan återkallas när som helst.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta acceptans av cookies i vissa fall eller generellt och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om cookies avaktiveras kan funktionaliteten på denna webbplats vara begränsad.

Du kan läsa om vilka cookies och tjänster som används på denna webbplats i denna sekretesspolicy.

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter som du har angett där, att lagras av oss för att behandla förfrågan och vid uppföljande förfrågningar. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa uppgifter grundar sig på artikel 6.6. 1 liter. b DSGVO, i den mån din begäran är relaterad till fullgörandet av ett avtal eller är nödvändig för genomförandet av åtgärder som föregår ett avtal. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt legitima intresse av att effektivt hantera de förfrågningar som riktas till oss (artikel 6.1 f i DSGVO) eller på ditt samtycke (artikel 6.1 a i DSGVO) om du har begärt det; samtycket kan återkallas när som helst.

De uppgifter som du anger i kontaktformuläret kommer att finnas kvar hos oss tills du begär att vi ska radera dem, återkallar ditt samtycke till att lagra dem eller syftet med att lagra uppgifterna inte längre är tillämpligt (t.ex. efter att vi har avslutat behandlingen av din förfrågan). Obligatoriska lagstadgade bestämmelser - särskilt lagringsperioder - förblir oförändrade.

Förfrågan via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din förfrågan inklusive alla personuppgifter (namn, förfrågan) att lagras och behandlas av oss för att kunna behandla din förfrågan. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa uppgifter grundar sig på artikel 6.6. 1 liter. b DSGVO, i den mån din begäran är relaterad till fullgörandet av ett avtal eller är nödvändig för genomförandet av åtgärder som föregår ett avtal. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt legitima intresse av att effektivt hantera de förfrågningar som riktas till oss (artikel 6.1 f i DSGVO) eller på ditt samtycke (artikel 6.1 a i DSGVO) om du har begärt det; samtycket kan återkallas när som helst.

De uppgifter som du skickar till oss via kontaktförfrågningar kommer att finnas kvar hos oss tills du begär att vi ska radera dem, återkallar ditt samtycke till att lagra dem eller syftet med att lagra uppgifterna inte längre är tillämpligt (t.ex. efter att vi har avslutat behandlingen av din förfrågan). Obligatoriska lagstadgade bestämmelser - särskilt lagstadgade lagringsperioder - förblir oförändrade.

5. sociala medier

Facebook

På den här webbplatsen finns delar av det sociala nätverket Facebook. Leverantören av denna tjänst är Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Enligt Facebook överförs dock de insamlade uppgifterna även till USA och andra tredjeländer.

En översikt över Facebooks sociala medier finns här: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

När det sociala medieelementet är aktivt upprättas en direkt anslutning mellan din slutenhet och Facebook-servern. Facebook får därmed information om att du har besökt denna webbplats med din IP-adress. Om du klickar på Facebook-knappen "Gilla" när du är inloggad på ditt Facebook-konto kan du länka innehållet på den här webbplatsen till din Facebook-profil. Detta gör det möjligt för Facebook att koppla ditt besök på denna webbplats till ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi, som leverantör av sidorna, inte har någon kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna eller om Facebooks användning av dem. Mer information finns i Facebooks sekretesspolicy på https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

I den mån samtycke har erhållits grundar sig användningen av den ovan nämnda tjänsten på artikel 6.1. 1 liter. a DSGVO och § 25 TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst. Om inte samtycke har erhållits, grundar sig användningen av tjänsten på vårt legitima intresse av att vara så synliga som möjligt på sociala medier.

Om personuppgifter samlas in på vår webbplats med hjälp av det verktyg som beskrivs här och skickas till Facebook är vi och Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland gemensamt ansvariga för denna databehandling (artikel 26 i DSGVO). Det gemensamma ansvaret är uteslutande begränsat till insamlingen av uppgifterna och överföringen av dem till Facebook. Facebooks behandling som sker efter vidarebefordran ingår inte i det gemensamma ansvaret. De skyldigheter som åligger oss gemensamt har fastställts i ett avtal om gemensam bearbetning. Texten till avtalet finns på följande adress: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Enligt detta avtal är vi ansvariga för att tillhandahålla integritetsinformation när vi använder Facebook-verktyget och för att implementera verktyget på vår webbplats på ett integritetsskyddat sätt. Facebook ansvarar för datasäkerheten i Facebooks produkter. Du kan hävda den registrerades rättigheter (t.ex. t.ex. begäran om information) om de uppgifter som Facebook behandlar direkt hos Facebook. Om du hävdar de registrerades rättigheter hos oss är vi skyldiga att vidarebefordra dem till Facebook.

Överföring av uppgifter till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 och https://www.facebook.com/policy.php.

Instagram

Funktionerna i Instagram-tjänsten är integrerade på denna webbplats. Dessa funktioner erbjuds av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

När det sociala medieelementet är aktivt upprättas en direkt anslutning mellan din slutenhet och Instagram-servern. Instagram får därmed information om ditt besök på denna webbplats.

Om du är inloggad på ditt Instagram-konto kan du koppla innehållet på den här webbplatsen till din Instagram-profil genom att klicka på Instagram-knappen. Detta gör det möjligt för Instagram att koppla ditt besök på denna webbplats till ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi, i egenskap av leverantör av sidorna, inte har någon kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna eller hur Instagram använder dem.

I den mån samtycke har erhållits grundar sig användningen av den ovan nämnda tjänsten på artikel 6.1. 1 liter. a DSGVO och § 25 TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst. Om inte samtycke har erhållits, grundar sig användningen av tjänsten på vårt legitima intresse av att vara så synliga som möjligt på sociala medier.

Om personuppgifter samlas in på vår webbplats med hjälp av det verktyg som beskrivs här och skickas till Facebook eller Instagram är vi och Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland gemensamt ansvariga för denna databehandling (artikel 26 i DSGVO). Det gemensamma ansvaret är uteslutande begränsat till insamlingen av uppgifterna och överföringen av dem till Facebook eller Instagram. Facebooks eller Instagrams behandling som sker efter vidarebefordran ingår inte i det gemensamma ansvaret. De skyldigheter som åligger oss gemensamt har fastställts i ett avtal om gemensam bearbetning. Texten till avtalet finns på följande adress: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Enligt detta avtal är vi ansvariga för att tillhandahålla information om dataskydd när vi använder Facebook- eller Instagram-verktyget och för att implementera verktyget på vår webbplats på ett sätt som är säkert ur ett dataskyddsperspektiv. Facebook ansvarar för datasäkerheten i Facebook- och Instagram-produkterna. Du kan hävda de registrerades rättigheter (t.ex. , t.ex. begäran om information) när det gäller uppgifter som behandlas av Facebook eller Instagram direkt med Facebook. Om du hävdar de registrerades rättigheter hos oss är vi skyldiga att vidarebefordra dem till Facebook.

Överföring av uppgifter till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 och https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Mer information finns i Instagrams sekretesspolicy: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

6. analysverktyg och reklam

Matomo

Den här webbplatsen använder webbanalystjänsten Matomo, som är en öppen källkod.

Med hjälp av Matomo kan vi samla in och analysera data om hur besökarna använder vår webbplats. På så sätt kan vi bland annat ta reda på när vilka sidvisningar gjordes och från vilken region de kommer. . Vi samlar också in olika loggfiler (t.ex. IP-adress, referenser, webbläsare och operativsystem som används) och kan mäta om våra webbplatsbesökare utför vissa åtgärder (t.ex. klick, köp osv.).

Användningen av detta analysverktyg grundar sig på artikel 6.6. 1 liter. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att analysera användarnas beteende för att optimera både webbplatsen och reklamen. Om ett motsvarande samtycke har begärts, sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.6.1. 1 liter. a DSGVO och § 25.2. 1 TTDSG, i den mån samtycket omfattar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens terminalutrustning (t.ex. t.ex. fingeravtryck från enheten) i den mening som avses i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Hosting

Matomo finns uteslutande på våra egna servrar så att all analysdata stannar hos oss och inte skickas vidare.

7. nyhetsbrev

Uppgifter om nyhetsbrev

Om du vill ta emot det nyhetsbrev som erbjuds på webbplatsen behöver vi en e-postadress från dig samt information som gör det möjligt för oss att kontrollera att du är ägare till den angivna e-postadressen och att du samtycker till att ta emot nyhetsbrevet. Inga ytterligare uppgifter samlas in eller endast på frivillig basis. Vi använder dessa uppgifter enbart för att skicka den begärda informationen och lämnar dem inte vidare till tredje part.

Behandlingen av de uppgifter som anges i anmälningsformuläret för nyhetsbrevet grundar sig uteslutande på ditt samtycke (artikel 6.1 a i DSGVO). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av uppgifterna, e-postadressen och användningen av dem för att skicka nyhetsbrevet, till exempel via länken "avregistrera dig" i nyhetsbrevet. Lagligheten av de databehandlingar som redan har utförts påverkas inte av återkallelsen.

De uppgifter som du lämnar till oss för att få nyhetsbrevet lagras av oss eller leverantören av nyhetsbrevstjänster tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet och raderas från distributionslistan för nyhetsbrevet efter att du avregistrerat dig från nyhetsbrevet eller efter att ändamålet har upphört att existera. Vi förbehåller oss rätten att ta bort e-postadresser från vår distributionslista för nyhetsbrev efter eget gottfinnande inom ramen för vårt legitima intresse i enlighet med artikel 6.6.1. 1 liter. f DSGVO för att radera eller blockera uppgifterna.

Uppgifter som har lagrats av oss för andra ändamål påverkas inte av detta.

När du har avregistrerat dig från listan över nyhetsbrev kommer din e-postadress att sparas av oss eller leverantören av nyhetsbrevstjänsten i en svart lista om det är nödvändigt för att förhindra framtida utskick. Uppgifterna från den svarta listan kommer endast att användas för detta ändamål och kommer inte att slås samman med andra uppgifter. Detta tjänar både ditt intresse och vårt intresse av att uppfylla rättsliga krav när vi skickar nyhetsbrev (legitimt intresse enligt artikel 6.1 f i DSGVO). Lagringen i den svarta listan är inte tidsbegränsad. Du kan invända mot lagringen om dina intressen väger tyngre än vårt legitima intresse.

8. plugins och verktyg

YouTube

Den här webbplatsen innehåller videor från webbplatsen YouTube. Webbplatsen drivs av Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

När du besöker en av våra webbplatser där YouTube är inbäddad upprättas en anslutning till YouTubes servrar. Detta talar om för YouTube-servern vilka av våra sidor du har besökt.

YouTube kan dessutom lagra olika cookies på din terminal eller använda jämförbara tekniker för igenkänning (t.ex. t.ex. fingeravtryck från enheten). På detta sätt kan YouTube få information om besökare på denna webbplats. Denna information används bland annat på för att samla in videostatistik, förbättra användarupplevelsen och förhindra bedrägeriförsök.

Om du är inloggad på ditt YouTube-konto ger du YouTube möjlighet att koppla ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

YouTube används för att våra erbjudanden på nätet ska kunna presenteras på ett tilltalande sätt. Detta utgör ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6.6. 1 liter. f GDPR. Om ett motsvarande samtycke har begärts, sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.6.1. 1 liter. a DSGVO och § 25.2. 1 TTDSG, i den mån samtycket omfattar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens terminalutrustning (t.ex. t.ex. fingeravtryck från enheten) i den mening som avses i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Ytterligare information om hanteringen av användaruppgifter finns i YouTubes sekretesspolicy på https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Fonts (lokal hosting)

Den här webbplatsen använder så kallade Google Fonts, som tillhandahålls av Google, för en enhetlig visning av teckensnitt. Google Fonts installeras lokalt. En anslutning till Googles servrar sker inte.

Ytterligare information om Google Fonts finns på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps

Den här webbplatsen använder karttjänsten Google Maps. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

För att kunna använda funktionerna i Google Maps är det nödvändigt att spara din IP-adress. Denna information överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Leverantören av denna webbplats har inget inflytande över denna dataöverföring. Om Google Maps är aktiverat kan Google använda Google Fonts för enhetlig visning av teckensnitt. När du öppnar Google Maps laddar webbläsaren de nödvändiga typsnitten i webbläsarens cache för att kunna visa texter och typsnitt korrekt.

Google Maps används för att ge en attraktiv presentation av våra onlineerbjudanden och för att göra det lätt att hitta de platser som vi anger på webbplatsen. Detta utgör ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6.6. 1 liter. f GDPR. Om ett motsvarande samtycke har begärts, sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.6.1. 1 liter. a DSGVO och § 25.2. 1 TTDSG, i den mån samtycket omfattar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens terminalutrustning (t.ex. t.ex. fingeravtryck från enheten) i den mening som avses i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Överföring av uppgifter till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ och https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Mer information om hanteringen av användaruppgifter finns i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Vi använder "Google reCAPTCHA" (nedan kallat "reCAPTCHA") på den här webbplatsen. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

 Syftet med reCAPTCHA är att kontrollera om de uppgifter som matas in på denna webbplats (t.ex. i ett kontaktformulär) är gjorda av en människa eller av ett automatiserat program. I detta syfte analyserar reCAPTCHA webbplatsbesökarens beteende utifrån olika egenskaper. Denna analys inleds automatiskt så snart besökaren går in på webbplatsen. För analysändamål utvärderar reCAPTCHA olika uppgifter (t.ex. , IP-adress, den tid som besökaren tillbringar på webbplatsen eller användarens musrörelser). De uppgifter som samlas in under analysen skickas till Google.

Analyserna av reCAPTCHA körs helt och hållet i bakgrunden. Webbplatsbesökarna informeras inte om att en analys äger rum.

Lagringen och analysen av uppgifterna grundar sig på artikel 6.6. 1 liter. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att skydda sitt webbutbud mot missbruk av automatiserad spionage och SPAM. Om ett motsvarande samtycke har begärts, sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.6.1. 1 liter. a DSGVO och § 25.2. 1 TTDSG, i den mån samtycket omfattar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens terminalutrustning (t.ex. t.ex. fingeravtryck från enheten) i den mening som avses i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Mer information om Google reCAPTCHA finns i Googles sekretesspolicy och Googles användarvillkor på följande länkar: https://policies.google.com/privacy?hl=de och https://policies.google.com/terms?hl=de.

Wordfence

Vi har integrerat Wordfence på den här webbplatsen. Leverantören är Defiant Inc, Defiant, Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (nedan kallad "Wordfence").

Wordfence används för att skydda vår webbplats från oönskad åtkomst eller skadliga cyberattacker. För detta ändamål upprättar vår webbplats en permanent anslutning till Wordfence-servrarna så att Wordfence kan kontrollera sina databaser mot de åtkomster som görs på vår webbplats och blockera dem vid behov.

Användningen av Wordfence grundar sig på artikel 6.6. 1 liter. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att skydda sin webbplats så effektivt som möjligt mot cyberattacker. Om ett motsvarande samtycke har begärts, sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.6.1. 1 liter. a DSGVO och § 25.2. 1 TTDSG, i den mån samtycket omfattar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens terminalutrustning (t.ex. t.ex. fingeravtryck från enheten) i den mening som avses i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Överföring av uppgifter till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

Behandling av jobb

Vi har ingått ett avtal om orderbehandling (AVV) för användning av ovannämnda tjänst. Detta är ett avtal som krävs enligt dataskyddslagstiftningen och som säkerställer att det endast behandlar personuppgifter från våra webbplatsbesökare i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med DSGVO.

Källa: https://www.e-recht24.de

Camppass kontaktmöjligheter

Kontakt aufnehmen?

  Prospekt Download?

   Camppass försäljning per land

   Navigera med pilarna till höger eller vänster